Provozní řád

Úvod Provozní řád

Provozní řád LTC Nový Bydžov


  

Vstup do tenisového areálu

Vstupem do prostoru tenisového areálu je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu a dbát pokynů správce areálu nebo členů Výkonného výboru LTC (Výboru).

Používání tenisových kurtů je dovoleno pouze v provozní době po splnění podmínek členství nebo zaplacení kurtovného do označené schránky ve dveřích „Ředitelství turnaje“ na terase staré klubovny nebo členovi Výboru.

 

Vstup na tenisové kurty

Vstup a pohyb na tenisových kurtech je řízen Hracím řádem.

 

Práva a povinnosti návštěvníků areálu

K převlékání a odkládání oděvů jsou určeny šatny v přízemí nové budovy. Za odložené cennosti (mobilní telefony, peníze, šperky, doklady apod.) LTC neodpovídá. LTC neodpovídá také za škody na odložených věcech osob v šatnách, či dalších prostorách areálu. Předměty nalezené v prostorách areálu je nálezce povinen odevzdat u člena Výboru, který zajistí předání majitelům.

Každý návštěvník je povinen zachovávat čistotu ve všech prostorách tenisového areálu a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.

Rodiče odpovídají za bezpečnost a chování svých dětí v areálu LTC v době jejich doprovodu.

V době tréninku zodpovídá za chování dětí trenér.

Návštěvník bere na vědomí, že sportovní aktivity provozuje výhradně na vlastní nebezpečí a v případě vzniku úrazu bere za něj plnou odpovědnost. Lékárnička první pomoci se nachází v Ředitelství turnaje.

Vstupovat na tenisové kurty je dovoleno pouze ve sportovní obuvi vhodné pro daný povrch.

Každý hráč je po ukončení hrací doby povinen upravit tenisový kurt dle Hracího řádu popřípadě instrukcí správce nebo členů Výboru a odnést vzniklý odpad do koše.

Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení areálu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny, jak na zařízení areálu, tak na majetku ostatních osob.

K odkládání kol slouží stojany na kola. Kola a příslušenství si musí zajistit každý majitel na vlastní náklady vhodným způsobem sám.

Vstup na terasy a do vnitřních prostor budov je povolen pouze v řádně očištěné obuvi zbavené antuky.

Přání a stížnosti, týkající se provozu nebo zaměstnanců areálu, mohou návštěvníci uplatnit u správce areálu nebo u členů Výboru.

Vodění psů a jiných zvířat do areálu je zakázáno. Na terasu Tenisbaru je možný vstup se psem pouze na vodítku.

 

V areálu je zejména zakázáno:

- chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost jednotlivců a pořádek v areálu

- nevstupovat na dvorec v průběhu hry

- jakýmkoliv způsobem, např. tlučením raket o zem a o oplocení, ničit majetek LTC

- rušit klid ostatních návštěvníků hlasitým mluvením, používáním sprostých slov, povykováním, křikem, v době zápasu nevhodným povzbuzováním, pohazováním raket a jiným nevhodným chováním

- znečišťovat prostory areálu

- pohybovat se mimo vyznačené cesty (běhání po stráních, kačírku a ničení okrasné zeleně)

- požívat návykové látky

- jezdit po areálu na kole

- kouření v celém areálu

 

Vyloučení z návštěvy areálu

Z areálu bude bez nároku na vrácení poplatku vykázán návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů správce areálu, členů Výboru nebo rozhodčích probíhajících tenisových utkání. Neopustí-li návštěvník v takových případech areál na vyzvání, požádá správce areálu nebo člen Výboru o zakročení Městskou policii nebo Policii ČR.